RODO

RODO / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informujemy, że szanujemy Państwa prawo do prywatności.

 

W związku z tym gromadzimy tylko dane, które nam Państwo dostarczają, komunikując się z nami poprzez rozmowy telefoniczne, e-mail, sms i inne kanały. Dane te zawierają: imię i nazwisko, stanowisko, nazwę i adres firmy, numer telefonu, adres pocztowy lub adres e-mail, adres dostawy oraz inne dane, które Państwo dobrowolnie i świadomie nam podali w ramach korzystania z naszych usług.

 

Zapewniamy, że:

 • nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom
 • dbamy o ich bezpieczeństwo.

 

Cele pozyskiwania i przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • komunikowanie się z Państwem
 • kompleksowa obsługa klienta (w szczególności: oferowanie i sprzedaż naszych towarów oraz usług, nawiązywanie relacji handlowych, przygotowywanie ofert, zawarcie i wykonanie umowy, rozpatrywanie reklamacji, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji księgowo-podatkowej, wykonywanie obowiązków prawnych ciążących na nas)

 

Spełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), przekazujemy Państwu informacje jak przetwarzamy i na jakich zasadach Państwa dane osobowe (od dnia 25 maja 2018 roku) informujemy, że:

 

Spółki tworzące OFFICE PLUS są zarówno odrębnymi Administratorami danych osobowych jak i  współadministratorami tych danych.

Współadministrowanie dotyczy obsługi klienta i składanych zamówień  (wspólna  baza klientów i dostawców, strona www, promocja).

 

Następujące  Spółki są Administratorami danych osobowych:

OFFICE PLUS WARSZAWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

przy ul. Słupeckiej 4 lokal 85, 02-309 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366767, NIP: 7010262691, REGON: 142621226,

adres korespondencyjny: 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, ul. Gościnna 11,

e-mail: biuro@officeplus.pl,

 

OFFICE PLUS WROCŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

przy ul. Słupeckiej 4 lokal 85, 02-309 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363437, NIP: 7010264709, REGON: 142553200

adres korespondencyjny:

 

OFFICE PLUS GDAŃSK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

przy ul. Słupeckiej 4 lokal 85, 02-309 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000371350, NIP: 7010274820, REGON: 142706862,

adres korespondencyjny:   ul. Spichrzowa 14, 80-750 Gdańsk

e-mail: gdansk@officeplus.pl, biuro@officeplus.pl

 

OFFICE PLUS KRAKÓW  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

przy ul. Słupeckiej 4 lokal 85, 02-309 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378870, NIP: 7010283256, REGON: 142821835,

adres korespondencyjny:   ul. Willowa 77, 32-085 Modlniczka

e-mail: krakow@officeplus.pl, gliwice@officeplus.pl, biuro@officeplus.pl

 

OFFICE PLUS SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

przy ul. Słupeckiej 4 lokal 85, 02-309 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620223, NIP: 7010579229, REGON: 364540013,

adres korespondencyjny:   ul. Gościnna 11, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego

e-mail: biuro@officeplus.pl,

 

OFFICE PLUS RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

przy ul. Słupeckiej 4 lokal 85, 02-309 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664479, NIP: 7010668192, REGON: 366606377,

adres korespondencyjny: ul. Gościnna 11, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego

e-mail: rzeszow@officeplus.pl, biuro@officeplus.pl

 

Kontakt ogólny:

 • telefon / fax: (022) 843-33-00
 • pisemnie na adres siedziby lub adres korespondencyjny Administratora
 • e-mail ogólnodostępny: biuro@officeplus.pl z dopiskiem „Dane osobowe”

 

ODBIORCY DANYCH
Administrator może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu (usługi księgowe, prawnicze);
 • podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług (banki, podmioty świadczące usługi techniczne i teleinformatyczne, internetowe systemy płatności , itp.);
 • firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 • podmiotom lub organom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
 • organom kontrolnym.

 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 • do czasu wniesienia sprzeciwu
 • przez okres ustalony odgórnie tj. przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa
 • do czasu prawomocnego zakończenia postępowań przewidzianych przez przepisy prawa
 • do czasu odwołania udzielonej wcześniej zgody

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 • realizacja (wykonanie) umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO)

 

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

(uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność podania danych)

 

Jako osoba, której dane podlegają przetwarzaniu, ma  Pani/Pan prawo do:

 

 • uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jakim celu, jakimi kategoriami danych dysponujemy oraz o długości okresu planowanego przez nas przechowywania danych (art. 15 RODO),
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO)
 • usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art.18 RODO),
 • przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania kopii dostarczonych Administratorowi danych osobowych i przesłania ich innemu Administratorowi (art. 20 RODO)

 

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo to można zrealizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody). W równym stopniu nie narusza to dalszego przetwarzania tych danych w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na wypełnienie innych zobowiązań natury prawnej.

 

 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych

Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Państwa interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej.

 

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawowe (art.77 RODO).

Państwa roszczenia lub zapytania w tym zakresie, prosimy kierować pisemnie na adres  korespondencyjny Administratora lub drogą elektroniczną – każdorazowo z dopiskiem „Dane osobowe” na adres: ochronadanych@officeplus.pl

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej oraz zawarcia i realizacji umowy.

Bez podania danych, nie jest możliwe składanie zapytań ofertowych, zawieranie umów czy ich wykonanie.

 

Informujemy, że nie korzystamy z profilowania danych tj. z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.